Resmi Gazete’de bugün (3 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

tarafından
19
Resmi Gazete’de bugün (3 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Fevkalâde Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Önlemlere Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 145)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 7216, 7217, 7218, 7219)

– Zelzeleden Ziyan Gören Vilayetlerde Deniz ve İç Sularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 7220)

– Zelzeleden Ziyan Gören Su Eserleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 7221)

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Kimi Mal ve Hizmetlerden Fiyatsız yahut İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine Ait Karar (Karar Sayısı: 7222)

– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı İştiraklerinin 2023 Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7223)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264)

YÖNETMELİK

– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Türk Besin Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Bildirisi (Tebliğ No: 2017/26)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023/26)

– İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildiri (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat: 2023/7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2021/30753 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2021/32082 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2021/30714 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/39236 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2023 Tarihli ve 2020/2316 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 Tarihli ve 2020/1066 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2017/26835 Müracaat Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 Tarihli ve 2019/19455 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri