Resmi Gazete’de bugün (30 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

tarafından
34
Resmi Gazete’de bugün (30 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

30 Mart 2023 tarihli ve 32148 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/164)

YÖNETMELİK

– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Genel Aydınlatma Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 47)

– Döviz Yükümlülüğü Olan Hukuksal Şahısların Döviz yahut Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Dayanak Hakkında Bildirim (Sayı: 2023/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2020/67, K: 2022/139 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2023 Tarihli ve 2019/39608 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay İkinci Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri