MSB ANT Başkanlığı 57 daima emekçi alımı yapacak: Müracaatlar nasıl yapılacak, kurallar neler?

tarafından
30
MSB ANT Başkanlığı 57 daima emekçi alımı yapacak: Müracaatlar nasıl yapılacak, kurallar neler?

“MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatının Ek listede belirtilenbirimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde Türkiye ş Kurumu (İŞKUR) üzerinden meçhul vadeli iş kontratı ile çalıştırılacak 57 “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.” denildi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 05-10 Nisan 2023 tarihleri ortasında yapılacak (şahsen, posta yahut e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek).

Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir iş yeri ve bir mesleğe müracaat yapabilecektir.

GENEL KAİDELER:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kamusal haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış yahut tecilli olmak).

4) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

5) Müracaatın son tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

6) Müracaat tarihinin birinci günü prestijiyle 35 yaşından gün almamış olmak (05/04/1989 ve daha sonraki doğumlular müracaat yapabilecektir).

7) Müracaatın son tarihi prestijiyle bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

8) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş ya da kararın açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak.

10) Vazifesini devamlı yapmasına mani akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan evrak istenecektir).

11) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5 inci unsuruna nazaran işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran
lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, birebir hususun altıncı fıkrası gizli kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir evraka sahip olmak.