Resmi Gazete’de bugün (18 Mayıs 2023 Tarihli ve 32194 Sayılı Resmi Gazete kararları)

tarafından
29
Resmi Gazete’de bugün (18 Mayıs 2023 Tarihli ve 32194 Sayılı Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ekli Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İslami İlimler Fakültesinin İsminin İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7290)

–– Niğde İli, Ulukışla İlçesinde Bulunan Alanın Anadolu Milletlerarası Özel Sanayi Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7291)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/281)

TEBLİĞLER

–– Hisseleri Teşebbüs Sermayesi Pazarında Süreç Görecek İştiraklere Ait Temeller Bildirisi (II-16.3)

–– Hisse Bildirisi (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (VII-128.1.e)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2022/148, K: 2023/70 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri