Resmi Gazete’de bugün (27 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

tarafından
24
Resmi Gazete’de bugün (27 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

27 Nisan 2023 tarihli ve 32173 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Planlaması ve Yönetimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2018/83, K: 2022/144 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/6, K: 2023/56 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/2/2023 Tarihli ve 2020/24527 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 Tarihli ve 2019/2923 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri