Takıma alınan emekçilerin tazminat ve müsaade alacakları hakkında emsal karar

tarafından
29
Takıma alınan emekçilerin tazminat ve müsaade alacakları hakkında emsal karar

Yargıtay, takıma alınan taşeron çalışanların tazminat ve müsaade alacaklarına yönelik emsal bir karar verdi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Liderler Heyeti, 2018’de taşeron personellerin feragat dilekçesi alınarak daima emekçi takımına alınması nedeniyle, bu bireylerin mukavelelerinin feshinde ve emekliliklerinde ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık müsaade alacaklarının nasıl hesaplanması gerektiği konusunda farklı kararlar bulunması nedeniyle Yargıtaydan uyuşmazlığın giderilmesini istedi.

İstemde, Ankara ve Samsun’daki bölge adliye mahkemesi dairelerinin hususla ilgili açılan davalarda taşeron çalışma devrini kabul ederek tazminat ve müsaade alacaklarının hesaplanması, Bursa’daki ilgili dairenin ise aksi tarafta karar verdiği, uyuşmazlığa husus davaların ölçüleri nedeniyle temyiz edilemez olduğundan kararların Yargıtaya gitmeden mutlaklaştığı söz edildi.

İstemi inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarınca emekçiye ödenecek ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık müsaade alacağı bakımından taşeronluk devrinin de dikkate alınması gerektiğine hükmetti.

“İŞ MUKAVELESİNİN FESHİNDEN KELAM EDİLEMEZ”

Dairenin kararında, 2018’de 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ye eklenen süreksiz 23 ve 24’üncü hususlar kapsamında hizmet alımı kontratıyla yükleniciler tarafından çalıştırılan çalışanların, açtıkları dava ile icra takiplerinden feragat ettiklerine dair dilekçe vermeleri halinde daima emekçi takımına alındığı anımsatıldı.

Anılan yasal düzenlemeyle, alt patron personellerinin daima personel takımına geçirildikleri belirtilen kararda, “Bu geçiş sırasında iş kontratlarının feshedilmediği anlaşılmaktadır. Esasen 375 sayılı KHK uyarınca daima emekçi takımına geçirilen çalışanlar bakımından alt patron ile asıl patron ortasında kanun kararına dayalı bir bölüm süreci bulunduğunun kabulü gerekir.” değerlendirmesi yapıldı.

“İş mukavelesinin feshinden kelam edilemeyeceğinden, personelin feshe bağlı alacaklar olan kıdem ve ihbar tazminatı ile mukavelenin sona ermesine bağlı yıllık müsaade fiyatı hakkının doğması mümkün değildir.” kararına yer verilen kararda, verilen feragat dilekçelerinin kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık müsaade fiyatı alacakları bakımından karar söz etmediği ve “doğmamış haktan feragat edilemeyeceği” kaydedildi.

Açıklanan nedenlerle, tazminat ve müsaade alacaklarını hesaplamada taşeron periyottaki hakların da hesaplanması gerektiğine işaret edilen kararda, şu tabirlere yer verildi:

“Davacıların daima personel takımına geçmeden evvel 375 sayılı KHK’nin 23 ve 24’üncü unsurlarında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışmalarının daima emekçi takımına geçtikten sonraki çalışmaları ile birlikte kıymetlendirilmesi ve kontratın sona ermesine bağlı haklar bakımından evvelki periyot çalışma müddeti de dikkate alınarak çalışma müddetinin belirlenmesi gerekmektedir.”